Odstúpenie od zmluvy v PDF na stiahnutie

 

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy )

Komu: GREENSHOP, s.r.o., Priemyselná 5/923, 903 01 Senec, IČO: 35 827 416, e-mail: greenshop@greenshop.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:......................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia :.................................................................................................................

Doklad o kúpe č.:.............................................................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa ......................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa........................ .................................................................................................................

 

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)           ..........................................

 

 

Dátum ....................................

 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným doporučene poštou alebo emailom s vyžiadaním si potvrdenia o prečítaní) na adresu: greenshop@greenshop.sk .Na tento účel môžete použiť aj tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 

1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a splnená podmienka podľa ods. 2. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená  po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

 

 

 

Chcete sa dozvedieť viac?

Ako ukladať rolovaný trávnik
03.01.2023
Ak ste sa rozhodli pre svojpomocné ukladanie rolovaného trávnika riaďte sa našim stručným návodom, v opačnom prípade Vám radi zabezpečíme pr...
Trávnik v zime
15.12.2018
KOMU SA NELENÍ TOMU SA ZELENÍ (v tomto prípade trávnik). S príchodom zimy frekvencia údržby trávnika klesá ...
Hnojenie trávnika na jeseň
12.10.2018
JESENNÉ HNOJIVO pre všetky typy TRÁVNIKOV. Intenzívne rastúca tráva, opakovane kosená v priebehu roka, odoberá veľké množstvo...

Ďalšie články